Kwaliteitsstatuut

 

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – Instelling format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam instelling zoals bekend bij KVK: Psycho Medisch Centrum Noord-Holland
Hoofd postadres straat en huisnummer: De Werf 11
Hoofd postadres postcode en plaats: 1502GS Zaandam
Website: www.pmcnhbv.nl
KvK nummer: 72980273
AGB-code 1: 22221096 2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt
Naam: Esmée van der Meulen
E-mailadres: esmeevdmeulen@pmcnh.nl
Tweede e-mailadres: info@pmcnhbv.nl
Telefoonnummer: 0756125865 3. Onze locaties vindt u hier
Link: www.pmcnhbv.nl

4. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod:

4a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw instelling en hoe uw patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke problematiek/doelgroep richt uw instelling zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
Wij bieden ambulante specialistische en bais GGZ. Veelvoorkomende probleemgebieden in onze instelling zijn: angststoornissen, depressies, persoonlijkheidsproblematiek psychotrauma’s en verslaving. De zorgvraagzwaarte is gecentreerd rondom de Common Mental disorders (CMD) Onze behandelmethoden zijn onder andere: cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR en psychofarmacotherapeutische ondersteuning. Onze behandelingen zijn voornamelijk individueel, indien nodig/wenselijk betrekken wij relevante derden (partner/gezin) bij de behandeling. Wij werken nauw samen met huisartsen en praktijken voor GBGZZ 4b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn instelling terecht:
Aandachtstekort- en gedrags
Alcohol
Overige aan een middel
Depressie
Angst
Restgroep diagnoses
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Persoonlijkheid
Somatoform 4c. Biedt uw organisatie hoogspecialistische ggz (3e lijns ggz):
Nee 4d. Heeft u nog overige specialismen: (optioneel, meerdere antwoorden mogelijk):
Overig, namelijk:
• Persoonlijkheidstoornis en een psychische stoornis
• Verslavingsproblematiek en een psychische stoornis
• Traumagerelateerde stoornis en een psychische stoornis
• Aandachstdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis en een psychische stoornis 5. Beschrijving professioneel netwerk:
Er bestaat een structurele samenwerking met diverse instellingen/praktijken in de regio. Zo maken wij deel uit van een zogenoemde transfertafel met de Parnassia groep het Dijklander Ziekenhuis, het Zaans Medisch Centrum, HSK, het Hersencentrum en HZW. Hier werken we samen aan het verkorten van de wachtlijsten, door aanmeldingen van nieuwe cliënten onderling naar elkaar door te verwijzen. Ook bestaat er een nauwe samenwerking met diverse huisartsenpraktijken, zoals Huisartsenpraktijk Saendelft en Huisartsenpraktijk Edamstraat. Tot slot hebben wij ook samenwerkingen met psychologenpraktijken, zoals Psiconsult, Kwadrant en psychologenpraktijk Van Hattum Goethart. 6. Onze instelling biedt zorg aan in:
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over. 6a. Psycho Medisch Centrum Noord-Holland heeft aanbod in:
de generalistische basis-ggz:
Hiervoor kunnen de volgende type beroepsbeoefenaren als indicerend regiebehandelaar optreden: De GZ-psycholoog en psychotherapeut.
Hiervoor kunnen de volgende type beroepsbeoefenaren als coördinerend regiebehandelaar optreden: De GZ-psycholoog en psychotherapeut. de gespecialiseerde-ggz:
Hiervoor kunnen de volgende type beroepsbeoefenaren als indicerend regiebehandelaar optreden: De GZ-psycholoog, de psychotherapeut en de psychiater.
Hiervoor kunnen de volgende type beroepsbeoefenaren als coördinerend regiebehandelaar optreden: De GZ psycholoog, de psychotherapeut en de psychiater. 6b. Psycho Medisch Centrum Noord-Holland heeft aanbod in de categorieën van complexiteit van
situatie:
Categorie A Indicerend regiebehandelaar: De GZ-psycholoog
Categorie A Coördinerend regiebehandelaar: De GZ-psycholoog
Categorie B Indicerend regiebehandelaar: De psychotherapeut en de psychiater
Categorie B Coördinerend regiebehandelaar: De GZ-psycholoog, de psychotherapeut en de psychiater
Categorie C Indicerend regiebehandelaar: De psychiater
Categorie C Coördinerend regiebehandelaar: De psychotherapeut en de psychiater. 7. Structurele samenwerkingspartners
Psycho Medisch Centrum Noord-Holland werkt ten behoeve van de behandeling en begeleiding van patiënten/cliënten samen met (beschrijf de functie van het samenwerkingsverband en wie daarin participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens en website)): • Door middel van een zogenoemde transfertafel werken wij samen met de volgende zorgaanbieders:
o De Parnassia groep
https://www.parnassiagroep.nl/
o Dijklander Ziekenhuis, afdeling Psychiatrie
Waterlandlaan 250, 1441 RN Purmerend
https://www.dijklander.nl/zorg/afdelingen/psychiatrie
o Zaans Medisch Centrum, afdeling Psychiatrie
Koningin Julianaplein 58, 1502 DV Zaandam
https://www.zaansmedischcentrum.nl/patienten/specialismen/specialismenexpertisecentra/
psychiatrie/
o HSK Zaandam
Westzijde 412B, 1506 GM Zaandam
https://www.hsk.nl/psycholoog/zaandam/
o Hersencentrum, locatie Purmerend
Wilhelminalaan 1, 1441 EK Purmerend
https://hersencentrum.nl/purmerend
o Huisartsen Zaanstreek
Mercuriusweg 5, 1531 AD Wormer
https://hzwhuisartsenzorg.nl/ • Met deze huisartsenpraktijken bestaat een structurele samenwerking, in de vorm van verwijzingen en overleg:
o Huisartsenpraktijk Saendelft
Kaaikhof 69 te Assendelft
https://www.gezondheidscentrumsaendelft.nl/ons-zorgaanbod/huisartsen/
o Huisartsenpraktijk Edamstraat
Edamstraat 59-61, 1507 JB Zaandam
https://huisartsen-edamstraat.nl/v8/Contact • Met de volgende psychologenpraktijken is sprake van een overlegstructuur over zorgaanbod en afstemming:
o Psychologenpraktijk Psiconsult
De Werf 11 1502 GS Zaandam
o Psychologenpraktijk Kwadrant
Esdoornlaan 40, 1505 GG Zaandam
https://kwadrant.nu/
o Psychologenpraktijk Van Hattum Goethart
Nieuwland 21, 1151 AZ Broek in Waterland
https://www.psycholoog-waterland.nl/

II. Organisatie van de zorg

8. Lerend netwerk
Psycho Medisch Centrum Noord-Holland geeft op de volgende manier invulling aan het lerend netwerk van indicerend en coördinerend regiebehandelaren. Indien u een kleine zorgaanbieder bent (2 -50 zorgverleners), dient u ook aan te geven met welke andere zorgaanbieder u zich heeft verbonden om dit lerend netwerk mogelijk te maken.
Psycho Medisch Centrum Noord-Holland geeft op de volgende manier invulling aan het lerend netwerk van indicerend en coördinerend regiebehandelaren:
Bij Psycho Medisch Centrum Noord-Holland hebben wij een samenwerkingsverband met Adagio Amsterdam, Het Geestelijk Gezondheidszorg Platform (GGZ.nl) en Hersencentrum. Hiermee maken wij het lerend netwerk mogelijk en waarborgen wij dat elke regiebehandelaar voldoende op zijn werk reflecteert. 9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen
Psycho Medisch Centrum Noord-Holland ziet er als volgt op toe dat: 9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
De bevoegdheden en bekwaamheden van onze zorgverleners worden bij aanstelling gecontroleerd op basis van opleiding, scholing en ervaring. Lopende het dienstverband wordt individueel bijgehouden waar verdere scholing, c.q. specifieke ervaring wenselijk is. Het multidisciplinair overleg (met name de daaraan deelnemende psychiater) heeft hierin een signalerende functie. Ook de behandelevaluaties en behandel follow-up kan aanleiding geven tot een wens tot bijscholing en/of specifieke supervisie. Reguliere intervisie is standaard. Formele individuele borging vindt plaats door jaarlijkse functioneringsgesprekken. 9b. Zorgverleners volgens kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
Het beleid is dat onze behandelingen in principe protocollair verlopen. Hierbij baseren wij ons op de handboeken van Keijsers, Van MInnen en Hoogduin en de zorgstaandaarden van GGZ Nederland (https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden). Afwijkingen worden besproken in het multidisciplinair overleg. 9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
Op basis van de functioneringsgesprekken heeft elke medewerker een continue verbeterprofiel, waaronder deskundigheidsbevordering. Er is jaarlijks budget beschikbaar voor opleidingen voor de medewerkers, om zich verder te kunnen scholen.

10. Samenwerking

10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het (multidisciplinair) overleg is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut (kies een van de twee opties):
Ja 10b. Binnen Psycho Medisch Centrum Noord-Holland is het (multidisciplinair) overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen indicerend en coördinerend regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld (beschrijf wat u heeft geregeld voor het uitvoeren van de (multidisciplinaire) overleggen, o.a. samenstelling, overlegfrequentie, wijze van verslaglegging):
Binnen de S-GGZ is er wekelijks een multidisciplinair overleg (MDO), waarbij alle behandelaars aanwezig zijn. De intakes, uitkomsten van de diagnostiek en behandelplannen worden hierin besproken. Daarnaast is ruim tijd beschikbaar voor bespreking van mogelijke knelpunten in de voortgang van lopende behandelingen. De uitkomsten van het MDO worden vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier.

Binnen de GB-GGZ vindt de informatie uitwisseling en overdracht plaats in een één-op-één overleg met de regiebehandelaar (de GZ psycholoog).

De basispsychologen krijgen daarnaast wekelijks ten minste een half uur individuele werkbegeleiding van één van de regiebehandelaren.

10c. Psycho Medisch Centrum Noord-Holland hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:
Op- en afschalen van zorg vindt in principe plaats via het MDO. Indien spoed wenselijk is vindt tussentijds overleg plaats tussen de behandelaar en de regiebehandelaar (psychiater/GZpsycholoog). In geval van crisis buiten kantoortijd wordt patiënt door de huisarts verwezen naar de dienstdoende crisisdienst, en vindt terugkoppeling plaats tijdens werktijd. 10d. Binnen Psycho Medisch Centrum Noord-Holland geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
In het geval dat regiebehandelaar en medebehandelaars niet tot overeenstemming kunnen komen over de inhoud en uitvoering van het behandelplan, wordt de psychiater geïnformeerd, die zo nodig de behandelbeslissingen neemt.

De psychiater wordt altijd bij de behandeling betrokken indien sprake is van dreigende suïcide, dreigende crisis, dreiging tot onttrekking aan behandeling, noodzaak tot medisch coördinerende zorg bij verdenking op somatische problematiek, non-respons op behandeling conform de professionele standaard, ernstige depressie en bij vermoeden van somatische comorbiditeit en wanneer farmacotherapeutische behandeling overwogen, ingesteld of aangepast wordt.

11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja 11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja 11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/ NZA:
Ja

12. Klachten en geschillenregeling

12a. Patiënten/cliënten kunnen de klachtenregeling hier vinden (kies een van de twee opties):
Link naar klachtenregeling: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/contact/ 12b. Patiënten/cliënten kunnen met geschillen over een behandeling en begeleiding terecht bij Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: Geschillencommissie Zorg
Contactgegevens: Postadres Postbus 90600 2509 LP Den Haag Bezoekadres Bordewijklaan 46 2591
XR Den Haag Telefoonnummer: 070 – 310 53 80. Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. De geschillenregeling is hier te vinden:
Link naar geschillenregeling: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/de-procedure/

III. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in deze instelling
doorloopt

13. Wachttijd voor intake/probleemanalyse en behandeling en begeleiding
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling en begeleiding via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is – indien het onderscheid van toepassing is – per zorgverzekeraar en per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://pmcnhbv.nl/

14. Aanmelding en intake/probleemanalyse

14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Telefonische aanmeldingen worden door de secretaresse geregistreerd. Zij noteert de NAW gegevens en verifieert of er een verwijsbrief is. De secretaresse beheert de wachtlijst tussen aanmelding en intake, en is het aanspreekpunt voor cliënten in de aanmeldfase (per mail of telefonisch).

In het geval van de specialistische GGZ vindt een telefonische pre-screening door een psycholoog plaats; waarbij een eerste inschatting wordt gemaakt of zorgvraag en zorgvraagzwaarte aansluiten bij ons ambulante behandelaanbod. In geval van spoed vindt overleg met de regiebehandelaar plaats, die zo nodig contact met de cliënt opneemt.

De cliënt krijgt via secretariaat per mail een link opgestuurd om in een online omgeving ROM vragenlijst in te vullen (OQ-45), voorafgaande aan het intakegesprek. Het intakegesprek wordt gevoerd door de psycholoog.

14b. Binnen Psycho Medisch Centrum Noord-Holland wordt de patiënt/cliënt doorverwezen naar een andere zorgaanbieder met een passend zorgaanbod of terugverwezen naar de verwijzer -indien mogelijk met een passend advies- indien de instelling geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja 15. Indicatiestelling
Beschrijf hoe de intake/probleemanalyse en indicatiestelling binnen uw instelling is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, wie is in de intakefase de indicerend regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de indicerend regiebehandelaar bij het stellen van de diagnose)

Het secretariaat maakt de afspraak voor intake. De intake wordt uitgevoerd door de basispsycholoog. In het geval van de S-GGZ wordt de intake besproken in het multidisciplinair overleg (met psychiater, GZ-psycholoog en eventueel de psychotherapeut). De intake wordt aangevuld met een diagnostisch onderzoek. De resultaten hiervan worden besproken in het MDO en op basis hiervan wordt een concept behandelplan opgesteld. Nadat cliënt een consult met de regiebehandelaar heeft gehad, wordt de diagnostiekfase afgerond en het definitieve behandelplan door de cliënt en regiebehandelaar wordt ondertekend.

In het geval van de GB-GGZ wordt de intake besproken in een één-op-één overleg met de regiebehandelaar. Indien gewenst vindt er aanvullend diagnostisch onderzoek plaats. Het definitieve behandelplan wordt in overleg met de regiebehandelaar opgesteld en door cliënt ondertekend.

16. Behandeling en begeleiding

16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol (multidisciplinair) team):
Het behandelplan wordt aan het eind van de intake-fase (en bij een S-GGZ behandeling na multidisciplinair overleg) vastgesteld door de uitvoerend behandelaar en regiebehandelaar. Voorafgaand heeft de uitvoerend behandelaar in samenwerking met cliënt de behandeldoelen opgesteld. De uitvoerend behandelaar bespreekt het behandelplan met de cliënt. 16b. Het centraal aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de coördinerend regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars):
Tijdens de behandeling vindt het merendeel van de contacten plaats met de uitvoerend behandelaar en periodiek met de coördinerend regiebehandelaar. De betrokkenheid van de coördinerend regiebehandelaar kan worden geïntensiveerd indien het verloop van de behandeling hier om vraagt. De coördinerend regiebehandelaar blijft gedurende de gehele behandeling aanspreekbaar voor de cliënt.

In het geval van een S-GGZ traject houdt de coördinerend regiebehandelaar daarnaast zicht op het behandelproces van zijn/haar cliënten via het wekelijkse multidisciplinaire overleg. Als het een GBGGZ-traject betreft wordt de coördinerend regiebehandelaar op de hoogte gehouden via het één-op-één overleg.

In geval van medicamenteuze ondersteuning van een behandeling vindt frequenter face-to-face contact tussen cliënt en de coördinerend regiebehandelaar (in dit geval de psychiater) plaats.

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Psycho Medisch Centrum Noord-Holland als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Binnen de S-GGZ functioneert het MDO als voortgangsbespreking. Alle lopende behandelingen komen hier met regelmaat aan de orde. In het geval van de GB-GGZ wordt dit gemonitoeerd in de één-op-één overleggen.

De OQ-45 wordt als ROM meting wordt bij aanmelding aangeboden, tussentijds en bij afronding van de behandeling.

Stagnaties en blokkades worden met de cliënt en regiebehandelaar besproken (en in het MDO ingebracht). Dit kan onder andere aanleiding geven tot intensivering van het overleg tussen regiebehandelaar en uitvoerend behandelaar, of tot directe interventie van de regiebehandelaar. Zo nodig wordt het behandelplan aangepast.

16d. Binnen Psycho Medisch Centrum Noord-Holland reflecteert de coördinerend regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en
frequentie):
Bij ons is het ‘vinger aan de pols’ houden over het verloop van de behandeling, de bereikte resultaten en de kwaliteit van het contact tussen cliënt en behandelaar, een integraal onderdeel van de behandeling. De coördinerend regiebehandelaar bespreekt de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling in de periodieke contacten met de cliënt. Ook komt dit aan de orde in het multidisciplinair overleg (indien S-GGZ) of in het één-op-één overleg. Indien gewenst kan dit aanleiding geven tot meer contact tussen coördinerend regiebehandelaar en cliënt. 16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Psycho Medisch Centrum Noord-Holland op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe):
Bij afronding van de behandeling sturen wij de CQi naar de cliënten toe, om de tevredenheid over de behandeling en behandelaars te kunnen meten.

17. Afsluiting/nazorg

17a. De resultaten van de behandeling en begeleiding en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwijzer of anderen):
Bij afronding van de behandeling wordt een eindverslag voor onszelf en ten behoeve van verwijzer opgesteld, waarin de aanmeldklacht, de diagnoses, de behandelmethoden en het behandelresultaat worden beschreven.

In het eindverslag worden indien van toepassing vervolgstappen gespecificeerd, evenals adviezen voor verdere begeleiding of behandeling.

Verslaglegging behoeft altijd het akkoord van cliënt, zo nodig in dusdanige bewoordingen dat cliënt daarmee kan instemmen.

17b. Patiënten/cliënten of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling en begeleiding sprake is van crisis of terugval:
In geval van crisis of terugval kunnen ex-patiënten of hun naasten tijdens kantooruren contact met ons opnemen via telefoon, contactformulier of mail.

IV. Ondertekening

Naam bestuurder van Psycho Medisch Centrum Noord-Holland:
H.J. Engelbregt Plaats:
Zaandam Datum:
24-06-2022 Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe:
Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of
ander keurmerk);
Zijn algemene leveringsvoorwaarden;
Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is
opgenomen.

Psycho Medisch Centrum N-Holland

De Werf 11
1502 GS Zaandam
Telefoon: 075-6125865
info@pmcnh.nl

Links

Kwaliteitsstatuut

Geheimhouding en Privacy

Klachtenregeling

Bedrijfsgegevens

KvK 72980273
NL35ABNA0837931908
BTW nr 8593.07.694.B.01
AGB 22221096 iso-hkz-9001-1c