Privacy Policy

Geheimhouding en Privacy

Geheimhouding

De psychologen binnen onze SGGZ instelling werken conform de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Tijdens de behandeling wordt een persoonlijk dossier bijgehouden over de behandeling. Hierin kunt u op verzoek inzage krijgen. Volgens de wet WGBO zijn wij verplicht uw dossier minimaal 15 jaar te bewaren, tenzij u zelf anders beslist. Uw dossier is vertrouwelijk. Met uw verwijzer, meestal uw huisarts, wisselen wij informatie uit over de behandeling, hiervoor geeft u tijdens het intakegesprek toestemming. Indien u het niet op prijs stelt dat wij informatie aan uw verwijzer verstrekken dan kunt u dit tijdens het intakegesprek ook bij ons aangeven. Informatie aan derden, zoals de bedrijfsarts (tenzij deze heeft verwezen), zullen wij nimmer zonder uw toestemming verstrekken.

PRIVACYSTATEMENT Psycho Medisch Centrum Noord-Holland

Psycho Medisch Centrum Noord-Holland, gevestigd te Zaandam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58442553, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psycho Medisch Centrum Noord-Holland met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing
  Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psycho Medisch Centrum Noord-Holland persoonsgegevens verwerkt:
 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Psycho Medisch Centrum Noord-Holland;
 3. bezoekers van www.pmcnhbv.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Psycho Medisch Centrum Noord-Holland;
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met Psycho Medisch Centrum Noord-Holland contact opnemen of van wie Psycho Medisch Centrum Noord-Holland persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 1. Verwerking van persoonsgegevens
  Psycho Medisch Centrum Noord-Holland verwerkt persoonsgegevens die:
 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psycho Medisch Centrum Noord-Holland zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. gegeneerd worden tijdens eventueel gebruik van e-health-modules en digitale vragenlijsten. Met leveranciers van deze modules en vragenlijsten zijn AVG leveringsverklaringen opgesteld.
 1. Doeleinden verwerking
  Psycho Medisch Centrum Noord-Holland verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.pmcnh.nl;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 1. Rechtsgrond
  Psycho Medisch Centrum Noord-Holland verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 1. Verwerkers
  Psycho Medisch Centrum Noord-Holland kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psycho Medisch Centrum Noord-Holland persoonsgegevens verwerken. Psycho Medisch Centrum Noord-Holland sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.
 1. Persoonsgegevens delen met derden
  Psycho Medisch Centrum Noord-Holland deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psycho Medisch Centrum Noord-Holland deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.
 1. Doorgifte buiten de EER
  Psycho Medisch Centrum Noord-Holland geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psycho Medisch Centrum Noord-Holland ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
 1. Bewaren van gegevens
  Psycho Medisch Centrum Noord-Holland bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psycho Medisch Centrum Noord-Holland hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 1. Beveiliging
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens Psycho Medisch Centrum Noord-Holland van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op (al) onze systemen;

– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 1. Wijzigingen privacystatement
  Psycho Medisch Centrum Noord-Holland kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psycho Medisch Centrum Noord-Holland gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 
 1. Rechten, vragen en klachten
  U hebt het recht Psycho Medisch Centrum Noord-Holland te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psycho Medisch Centrum Noord-Holland door een e-mailbericht te sturen aan info@pmcnh.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psycho Medisch Centrum Noord-Holland persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psycho Medisch Centrum Noord-Holland door een e-mailbericht te sturen naar info@pmcnhbv.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Psycho Medisch Centrum N-Holland

De Werf 11
1502 GS Zaandam
Telefoon: 075-6125865
info@pmcnhbv.nl

Links

Kwaliteitsstatuut

Geheimhouding en Privacy

Klachtenregeling

Bedrijfsgegevens

KvK 72980273
NL35ABNA0837931908
BTW nr 8593.07.694.B.01
AGB 22221096 iso-hkz-9001-1c